Algemene voorwaarden

Inschrijven

 • Een inschrijving dient online of schriftelijk plaats te vinden via het inschrijfformulier. Een inschrijving is pas definitief na ontvangst van het volledige cursusgeld.
 • Plaatsing voor een cursus geschiedt op basis van volgorde van inschrijving.
 • Door in te schrijven verklaart de cursist akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en het privacy regelement.
 • Het e-mailadres van de cursist wordt gebruikt door Volksuniversiteit Oss om de cursist te informeren over de cursus.
 • Wachtlijst: indien een cursus is volgeboekt wordt de cursist automatisch op een wachtlijst geplaatst. Dit staat ook vermeld op de bevestiging. Bij voldoende belangstelling plannen wij een extra cursus in op een andere datum, hierover ontvangt de cursist van ons bericht.
 • De cursusinhoud, les data en andere informatie zijn na te lezen op onze website of verkrijgbaar bij de administratie. Wij gaan ervan uit dat u deze kent bij inschrijving.

Boeken en lesmateriaal

 • Bij de cursus staat het boek en/of lesmateriaal met ISBN-nummer vermeld. De cursist dient het lesmateriaal zélf aan te schaffen. Volksuniversiteit Oss adviseert om het lesmateriaal aan te schaffen op het moment dat cursist de bevestigingsmail heeft ontvangen dat de cursus daadwerkelijk van start gaat. Volksuniversiteit Oss is niet verantwoordelijk voor aangeschafte materialen als gevolg van annulering.
 • Het cursusgeld is exclusief boek, handleiding of materialen, tenzij anders vermeld. Bij de kookworkshops zijn ingrediënten inbegrepen bij het cursusgeld.

Betaalwijze en annulering

 • De betaling dient te geschieden vóór aanvang van de cursus.
 • Betaling kan via I-DEAL bij inschrijving op de website, met bankbetaling of met PIN bij inschrijving aan de balie op kantoor van Volksuniversiteit Oss.
 • Volksuniversiteit Oss accepteert geen contanten.
 • Bij betaling middels factuur op naam van werkgever of bedrijf worden administratiekosten van € 20,- berekend per factuur.

Annulering door cursist

 • Annulering van een inschrijving door een cursist dient altijd schriftelijk te geschieden.
 • De cursist verbindt zich door inschrijving voor de hele cursus. Indien cursist lessen verzuimd, heeft cursist geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Bij annulering gelden de volgende regels:

 • Annulering is mogelijk tot twee weken vóór aanvang van de cursus. Het volledige cursusgeld wordt gerestitueerd.
 • Annulering is niet mogelijk op het moment dat de cursist per e-mail de bevestiging heeft ontvangen dat de cursus van start gaat. Er vindt dan géén restitutie van het cursusgeld plaats. De cursist ontvangt een tegoedbon met aftrek van € 15,- administratiekosten.

Doorgaan en annulering door Volksuniversiteit Oss

 • Volksuniversiteit Oss behoudt zich altijd het recht om een cursus te annuleren. Cursist wordt hierover per e-mail geïnformeerd. Het volledige cursusbedrag, zonder inhouding van administratiekosten, wordt gerestitueerd.
 • Een les die wegens afwezigheid van de docent moet worden geannuleerd, wordt aan het eind van de cursus ingehaald. De in te halen lessen worden verzorgd na de oorspronkelijk geprogrammeerde laatste les. Restitutie van gedeeltelijk cursusgeld, wanneer de cursist deze in te halen lessen niet kan volgen, is niet mogelijk.
 • In het geval het vastgestelde minimum aantal cursisten niet wordt bereikt, kan Volksuniversiteit Oss de cursus aanpassen, zowel het cursusbedrag als het aantal lessen en de tijdsduur per les. Uiteraard staat Volksuniversiteit Oss garant voor behoudt van kwaliteit voor desbetreffende cursus.

Overmacht

 • Indien een cursus niet gegeven kan worden door de docent welke op de website staat vermeld, zorgt Volksuniversiteit Oss voor een vervangende docent.
 • Volksuniversiteit Oss streeft ernaar om de lessen klassikaal aan te bieden. Indien een cursus niet klassikaal gegeven kan worden; zal de cursus, waar mogelijk, online worden voortgezet in een digitale omgeving welke gefaciliteerd wordt door Volksuniversiteit Oss en docent. Cursisten hebben in dat geval geen recht op restitutie van het cursusgeld.
 • Indien lessen door overmacht niet klassikaal en niet online kunnen worden aangeboden, zullen deze lessen opnieuw worden aangeboden, wanneer dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
 • Indien een cursus niet op de locatie gegeven kan worden zoals vermeld op de website, behoudt Volksuniversiteit Oss het recht om een andere locatie te kiezen. Cursisten worden tijdig per e-mail geïnformeerd.
 • Volksuniversiteit Oss behoudt zich het recht om de cursus te verzetten naar een andere dag, datum of tijdstip. Cursisten worden hiervan tijdig per e-mail geïnformeerd.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Volksuniversiteit Oss behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Lesmateriaal mag door cursisten uitsluitend voor eigen gebruik worden aangewend.

Aansprakelijkheid

 • Cursisten nemen voor eigen risico deel aan de cursussen.
 • Volksuniversiteit Oss is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, voor gevolgschade, immateriële schade of schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, waar of door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 • Indien Volksuniversiteit Oss, ondanks het hierboven gestelde, door de bevoegde rechter in enig geval toch aansprakelijk wordt gehouden blijft die aansprakelijkheid in alle gevallen per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de hoogte voor zover Volksuniversiteit Oss hiervoor verzekerd is.

Huisregels

 • In en rondom de gebouwen waarin lessen plaatsvinden, mag niet worden gerookt.
 • Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar lessen.

Privacy Statement

 • De persoonsgegevens, zoals door de cursist aan Volksuniversiteit Oss zijn doorgegeven, staan bij Volksuniversiteit Oss op in het cursusregistratiesysteem. Volksuniversiteit Oss verwerkt de gegevens ten behoeve van de inschrijving voor de cursus(sen) en ten behoeve van een goede cursusorganisatie. De gegevens worden ook gebruikt om cursisten te informeren over cursussen en cursusprogramma.
 • Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de wijze waarop gegevens verwerkt worden, door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgesteld in een Privacy Regelement.